Home / ޚަބަރު (page 2)

ޚަބަރު

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިގުރާރެއްގައި ސޮއިކޮށް ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސި – މާކުރަތު ކައުންސިލްް

1 (27)

ތިމާވެށީގެ ދުވަހާގުޅިގެން މާކުރަތުގެ ސަރުކާރު މުޢަައްސަސާތަކުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިގުރާރެއްގައި ސޮއިކޮށް ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސި އެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް 04 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހު 14:00 ގައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ އިގުރާރުގައި ސޮއިކުރުން މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި 16:15 އިން ފެށިގެން ތިމާވެއްޓާއި މެދު އެބެފުޅެއްގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުއޫރު ހުދު ފޮތިގަނޑެއްގައިލިޔެ ހިއްސާކުރުމާއި ގަސް އިންދުމުގެ …

Read More »

މާކުރަތު ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިތީގެ ޙިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށް ފުޅާކުރުން

C360_2016-05-10-13-14-33-947

ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޓްރާސްންޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޙިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކިރުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ތަމްރީން ހޯދުމަށް މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ނަޢީމް މި މަހުގެ 08 ކުން 12 މެއި 2016 އަށް ޓޮރާސްންޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވުމަށް ވަނީ މާލެ ވަޑަގެންފައެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް …

Read More »

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ވޯކްސޮޕްގައި ބައިވެރިވުން

IMG_20160510_140423_682

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތިންތިޒާމް ކޮއްގެން 2016 އޭޕްރީލް 25 ހުން 27 ހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ވޯކްސޮޕްގައި މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިފާން ވަނީ ބައެވެރިވެ ލައްވާފައެވެ. މި ވޯކްސޮޕަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ކުރިަތިވަމުންދާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާއި މެދު މަސްވަރާކޮށް ހައްލު ހޯދޭނެގޮތްތަކާއި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ރައްރަށަށް ދިމާވާތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަންނާނެގޮތުގެ ތަމްރީން ދިނުމަށް މުޅި ރ.އަތޮޅަށް …

Read More »

ރ.މާކުރަތުު ކައުންސިލާއި ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން މާކުރަތުގައި ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ

image-fa13326c918bce95ea6828595f6ba949edda5e2371b44fa689046acd17075041-V

ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލާއި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން މާކުރަތުގައި ޤާރީކޯސް ލެވެލް 1 2 އަދި 3 ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މާކުރަތު ކައުންސިލާއި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒާއި ދެމެދު 23 މާރޗް 2016 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައެވެ. މިއީ މިފަދަ ކޯހެއް މާކުރަތު ކައުންސިލާއި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން ހިންގޭ 2 ވަނަ ފަހަރެވެ. މި އަހަރު އަލަށްފަށާ ޤާރީކޯސް 1 …

Read More »

ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން މާކުރަތު ސުކޫލްގައި ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި. 03 މާރޗް 2016

pppppp

ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާކުރަތު ސުކޫލުގައި ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިގޮތުން މިދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ބޭއްވުނީ ޚާއްސަ އެސެމްބުލީއެކެވެ. މިއެސެމްބުލީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވީ ބެލެނިވެރިންނެވެ. އެސެމްބުލީއަށްފަހު ހަވީރު ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާއި، ހޭޅިފަށުން ޕުލާސްޓިކު ސާމާނު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި ޕޮރޮގުރާމްގެ މަޤުޞަދަކީ، ރަށުގެ ތިމާވެށިި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ސުކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނާއި މުއައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމެއްވެދިނުމެވެ. އަދިސުކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ބެލެނިވެރިންގެ މެދުގައި …

Read More »

ރ.މާކުރަތު ޕްރީ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި – 17 ޖެނުއަރީ 2016

IMG_1731

ރ.މާކުރަތު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން 17 ޖެނުއަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. މި އަހަރު ޔޫކޭޖީ އަދި އެލްކޭޖީ ގެ ކުލާސްތަކުގެ ކިޔެވުން ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަށަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން ޕްރީ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދެމުން ދާނީ ނާސަރީ އަދި ބޭބީ ނާސަރީގެ ކުލާސް ތަކަށެވެ. އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށިގެން ދިޔައިރު ޕްރީ ސްކޫލްގައި ތިބޭނީ 17 ދަރިވަރުންނާއި 2 އާންޓީންނާއި މަސައްކަތު މީހެކެވެ. ޕްރީ …

Read More »

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 72 ވަނަ ޤައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުން- މާކުރަތު ކައުންސިލް

Maldives-flag-National-Day_51CCDA31

ރާއްޖޭގެ 72 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، ޤައުމީ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 5:50 ގައި ފެށުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ހެނދުނު 6 ޖެހުމާއެކު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޤައުމީ ދިދަ ނަންނަވައި ދެއްވީ މާކުރަތު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިފާން އެވެ. ދިދަނެންގެވުމަށްފަހު ޤައުމީ ސަލާމް ކިއުން އޮތެވެ. ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ކައުންސިލްގެ ބައެއް …

Read More »

މާކުރަތު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް އިފުތިތާހުކޮއްފި

IMG_1671

މި ރަސްމިއްޔާތު ތަޢާރަފްކުރުމާއި ޝުކުރުދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ މާކުރަތު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ނަޢީމް އެވެ. އަދި ވެބްސައިޓާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ މާކުރަތު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިފާނު އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ސަރަފްވެރި މެހްމާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެކިޒަމާންތަކުގައި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ހުރި ދަތިތަކާއި ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޢާރަފް ވެގެން …

Read More »

ރަންދިހަ ފަހެއް ސީރީޒް ގެ އައު ނޫޓާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން – ރ.މާކުރަތު

img 1

ރަންދިހަ ފަހެއް ސީރީޒް ގެ އައު ނޫޓަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން 03 ޑިސެމްބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހު ރ.މާކުރަތުގައި ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ މާކުރަތު ކައުންސިލާއި އެމް.އެމް.އޭ ގުޅިގެން މާކުރަތު ސްކޫލް ހޯލްގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގައި ފައިސާގައި އަތްލާ އަމިއްލަޔަށް ތަޖުރިބާ ކޮއްލުމުގެ ފުރުޝަތު ލިބިގެން ދިޔައެވެ. އަދި ހަމަ މި އާއި …

Read More »