Home / ރިޕޯޓްތައް / ރ. މާކުރަތު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން މާކުރަތު ކައުންސިލުގެ މައްޗަށް އުފުލި ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ރ. މާކުރަތު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން މާކުރަތު ކައުންސިލުގެ މައްޗަށް އުފުލި ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

COURT HUKUM (RAHVEHIGE)1