Home / ޚަބަރު (page 3)

ޚަބަރު

ރ.މާކުރަތު ޕްރީ ސްކޫލް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ގުރެޖުއޭޝަން ހަފްލާ

IMG_1480

ރ.މާކުރަތު ޕްރީ ސްކޫލްގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ގުރެޖުއޭޝަން 24 ނޮވެމްބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 16:00 ގައި ރ.މާކުރަތު ސްކޫލް ހޯލްގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ހަފްލާގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާނަކީ ރ.މާކުރަތު ސްކޫލްގެ އެޑްމިނިސްޓޭޓަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް މުޙައްމަދު އެވެ. މި ހަފްލާގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ޕްރީސްކޫލް ގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެކި ވަނަތަކަށް އައި ކުދިންނަށް އިނާމާއި ޕޯޓް ފޯލިޔޯ ހަވާލުކުރެވިގެން …

Read More »

ރ.މާކުރަތު ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮއްފި

ރ.މާކުރަތު ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް އެގްރިމެންޓްގައި ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު 05 ނޮވެމްބަރ 2015 އަށް ނިންމާ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮއްފިއެވެ. މި މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 690000 ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮއްގެން ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރެވި ކައުންސިލުން ކޮންޓަކްޓަރަކު ހޯދައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތެކެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓަކްޓަރާއި މާކުރަތު ކައުންސިލާ ދެމެދު 03 އޯގަސްޓް 2015 ގައި ސޮއިކުރެވި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ. …

Read More »