Home / statistics

statistics

ރަށުގެ އާބާދީ (31 ޖުލައި 2018 ގެ ނިޔަލަށް:-

18 އަހަރުން ދަށް :- އަންހެން 243، ފިރިހެން 250 = ޖުމުލަ 493 މީހުން

18 އަހަރާއި 35 އަހަރާއި ދެމެދު:- އަންހެން 215، ފިރިހެން 247 = ޖުމުލަ 462 މީހުން

35 އަހަރާއި 65 އަހަރާއި ދެމެދު:- އަންހެން 163، ފިރިހެން  165 = ޖުމުލަ 328 މީހުން

65 އަހަރުން މަތި:- އަންހެން 25، ފިރިހެން 23 = ޖުމުލަ 48 މީހުން

ރަށުގެ އާބާދީގެ ޖުމުލަ:- އަންހެން 646، ފިރިހެން 685 = ޖުމުލަ 1331 މީހުން

 

ރަށުގެ އާބާދީ (30 ޖޫން 2018 ގެ ނިޔަލަށް:-

18 އަހަރުން ދަށް :- އަންހެން 241، ފިރިހެން 248 = ޖުމުލަ 489 މީހުން

18 އަހަރާއި 35 އަހަރާއި ދެމެދު:- އަންހެން 215، ފިރިހެން 247 = ޖުމުލަ 462 މީހުން

35 އަހަރާއި 65 އަހަރާއި ދެމެދު:- އަންހެން 163، ފިރިހެން  165 = ޖުމުލަ 328 މީހުން

65 އަހަރުން މަތި:- އަންހެން 25، ފިރިހެން 23 = ޖުމުލަ 48 މީހުން

ރަށުގެ އާބާދީގެ ޖުމުލަ:- އަންހެން 644، ފިރިހެން 683 = ޖުމުލަ 1327 މީހުން