Home / ޤަވާއިދުތައް / ހެޔޮގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމާއި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން

ހެޔޮގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމާއި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއިބެހޭ އުސޫލު