Home / ފޮޓޯ / މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާކުރަތު ޕްރީ ސްކޫލްގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާކުރަތު ޕްރީ ސްކޫލްގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން