Home / ފޮޓޯ / ރ.މާކުރަތު ސަރުކާރު މުޢައްސަސާތަކުން ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިގުރާރެއްގައި ސޮއިކޮށް ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސި.

ރ.މާކުރަތު ސަރުކާރު މުޢައްސަސާތަކުން ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިގުރާރެއްގައި ސޮއިކޮށް ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސި.