Home / ފޮޓޯ / ރ.މާކުރަތުގެ ސަރުކާރު މުޢައްސަސާތައް ގުޅިގެން 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭއްވި މާހެފުމުގެ ތެރެއިން.

ރ.މާކުރަތުގެ ސަރުކާރު މުޢައްސަސާތައް ގުޅިގެން 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭއްވި މާހެފުމުގެ ތެރެއިން.