Home / ފޮޓޯ / ސަރުކާރު މުޢައްސަސާތައް ގުޅިގެން 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް މާހެފުން ބާއްވާނެ ގޮތަކާމެދު މަސްވަރާކޮއްލުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ސަރުކާރު މުޢައްސަސާތައް ގުޅިގެން 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް މާހެފުން ބާއްވާނެ ގޮތަކާމެދު މަސްވަރާކޮއްލުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން