Home / ފޮޓޯ / ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ރ.މާކުރަތު ސަރުކާރު މުޢައްސަސާތަކުގެ މުއައްޒަފުން ސޮއިކުރުން 21 އޭޕްރީލް 2016

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ރ.މާކުރަތު ސަރުކާރު މުޢައްސަސާތަކުގެ މުއައްޒަފުން ސޮއިކުރުން 21 އޭޕްރީލް 2016