Home / ޚަބަރު / ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަށް އިންތިޚާބުވި އިންތިޚާބީ ރައީސް އަދި އިންތިޚާބީ ނައިބްރައީސް އަށް ރ. މާކުރަތު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މަރްޙަބާއާއި ތަޙުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ

ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަށް އިންތިޚާބުވި އިންތިޚާބީ ރައީސް އަދި އިންތިޚާބީ ނައިބްރައީސް އަށް ރ. މާކުރަތު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މަރްޙަބާއާއި ތަޙުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ

thahuniyaa