Home / ޚަބަރު / ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި 110 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ، ފަސްޓް އެއިޑް، ސްވިމިންގ އެންޑް ރެސް ކިއު އަދި ފަޔަރ އެވެއަރނަސް އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކިޔަވައި ދެއްވާނީ އެމް،އެން.ޑީ. އެފް ގެ ބޭފުޅުންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ބައިވެރިންނާ 26 ނޮވެމްބަރ 2017 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި ރ. މާކުރަތު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައިވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމެޖިފައިވަނީ 27 ނޮވެމްބަރު 2017 ފެށިގެން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.