Home / ޑައުންލޯޑް / އެހެނިހެން / (IUL)CA305/305/2019/28 (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް)