Home / ޑައުންލޯޑް / ފޯމު / އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކެހުމުގެ މަސައްތު މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވިފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓު